De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent en zonder ons persoonlijke informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën. verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Waarom we gegevens nodig hebben

Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het adviseren, bemiddelen en/of beheren van een financieel product of financiële dienst.

 • Het leveren van relevante informatie aan klanten, alsmede het verrichten van marketingactiviteiten

 • Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977.


Hoe lang we gegevens bewaren

Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen van alle financiële producten of diensten

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 5 jaar na het beëindigen van schadedossiers

Delen met anderen

Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • Aanbieders van financiële producten
 • Ondernemingen of natuurlijke personen die worden ingeschakeld om de rechten van klanten uit afgesloten verzekeringen vast te stellen, zoals bijvoorbeeld schaderegelaars, schadeherstellers, experts en taxateurs.
 • Overheid en toezichthouders in het kader van hun wettelijke taken
 • schadeherstelbedrijven
 • accountant en auditorganisaties in het kader van wettelijke en vrijwillige controles
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in het kader van geschillenbeslechting of klachtenbehandeling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@streefkerk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Streefkerk makelaars o.g.& assurantiën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@streefkerk.com.

Wijziging privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom raden wij u aan om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste nieuws